Czym jest restrukturyzacja kredytu gotówkowego i jak z niej skorzystać?

11 marca 2021

Kłopoty ze spłatą zaciągniętego zobowiązania mogą dosięgnąć każdego. Jednym ze sposobów ratunkowych jest restrukturyzacja kredytu gotówkowego. Nie należy się jej wstydzić. Wręcz przeciwnie – to przejaw odpowiedzialności i roztropności. Sprawdźmy na czym polega.

 

W 2020 r. nastąpił spadek popytu na kredyty konsumpcyjne, w tym gotówkowe. Zgodnie z ankietą przeprowadzaną cyklicznie wśród przewodniczących komitetów kredytowych przez NBP na taki stan rzeczy wpływ ma m.in. zaostrzenie warunków kredytowych wywołane wzrostem ryzyka i gorsza jakość portfela udzielonych już kredytów konsumpcyjnych. Oznacza to, że część kredytobiorców ma problemy z terminowym regulowaniem rat.

 

Przygotowując się do zaciągnięcia kredytu gotówkowego często przygotowujemy się do rozmowy z doradcami kredytowymi, szczegółowo analizujemy przedstawione oferty, a po podpisaniu umowy koncentrujemy się na terminowej spłacie kolejnych rat. W powyższych działaniach brakuje jednego elementu – zdobycia wiedzy, która przyda się w momencie, kiedy będziemy mieli trudności z regulowaniem zobowiązania. Warto zawczasu wiedzieć, czym jest restrukturyzacja kredytu gotówkowego, kto, kiedy i jak może z niej skorzystać.

 

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego, czyli zmiana warunków

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego to nic innego jak zmiana jego warunków i dopasowanie zasad spłaty do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Prawo do skorzystania z restrukturyzacji wynika z ustawy prawo bankowe. Artykuł 75c pkt 3 tego dokumentu mówi: „bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy”.

 

Wniosek o restrukturyzację najlepiej złożyć z własnej inicjatywy, gdy widzimy piętrzące się kłopoty finansowe lub kiedy doszło do zdarzeń losowych utrudniających nam terminową spłatę kredytu. Lepiej nie czekać do chwili, kiedy bank wyśle do nas pismo z wezwaniem do spłaty zaległej raty.

Bank nie ma obowiązku wyrażenia zgody na restrukturyzację kredytu. Instytucja finansowa może odmówić zmiany warunków spłaty zobowiązania, lecz musi to szczegółowo uzasadnić na piśmie i bez zbędnej zwłoki przekazać swoje stanowisko kredytobiorcy.

 

Kto może skorzystać z restrukturyzacji kredytu gotówkowego?

Celem restrukturyzacji kredytu gotówkowego jest umożliwienie klientowi terminowego spłacania kredytu w jego obecnej sytuacji finansowej. Jest to więc rozwiązanie dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą regulować swojego zobowiązania na dotychczas obowiązujących zasadach. Nowe warunki spłaty muszą więc uwzględniać aktualną sytuację finansową pechowego kredytobiorcy oraz wielkość zadłużenia pozostałego do spłaty.

 

O restrukturyzację można także wnioskować, gdy nasza sytuacja finansowa poprawiła się i możemy płacić wyższą ratę. W ten sposób skróci się okres kredytowania i zapłacimy mniejsze odsetki. Na taki ruch można się zdecydować, gdy mamy pewność, że wzrost dochodów jest trwały. W przeciwnym wypadku lepiej po prostu nadpłacać raty.

 

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego ma różne formy

W większości przypadków restrukturyzacja kredytu gotówkowego wiąże się z obniżeniem comiesięcznej raty, a tym samym wydłużeniem okresu kredytowania. Banki raczej chętnie na to przystają, gdyż w ich interesie jest odzyskanie pożyczonych pieniędzy. To, że będzie to trwało nieco dłużej nie musi być dla banku przesłanką negatywną, gdyż wiąże się z wyższymi kosztami po stronie kredytobiorcy.

 

Inna możliwość to wprowadzenie rat o różnej wysokości (raty balonowe). W tym rozwiązaniu przez pewien czas klient spłaca tylko odsetki, ewentualnie z częścią kapitału, a po pewnym okresie, gdy jego sytuacja ulegnie poprawie, reguluje „standardowe raty” powiększone o zaległe kwoty.

 

W przypadku kredytów walutowych można ubiegać się o ich przewalutowanie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że to, co dziś wydaje się korzystne, po pewnym czasie  może przysporzyć nowych kłopotów, gdyż trudno oszacować jak zachowa się kurs walutowy w przyszłości.

Banki często wymagają dodatkowych zabezpieczeń w postaci ubezpieczenia na życie czy od utraty pracy. Po spłaceniu części kredytu można rozważyć renegocjowanie warunków zobowiązania, by nie musieć korzystać z ubezpieczenia. Trzeba to jednak dobrze przemyśleć, pamiętając, że zdarzenie losowe może nas pozbawić części dochodów i utrudnić terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania. 

 

Formami restrukturyzacji kredytu gotówkowego mogą być  też wakacje kredytowe (czyli zwolnienie kredytobiorcy z regulowania zobowiązania na kilka miesięcy, na ogół 2-3) oraz konsolidacja zadłużenia (zamiana kilku zobowiązań w jedno z dłuższym okresem spłaty).

 

Wniosek o zmianę warunków spłaty

Wniosek o restrukturyzację kredytu gotówkowego najlepiej pobrać ze strony banku, w którym posiadamy zobowiązanie. Można go też napisać samodzielnie. Oprócz podania podstawowych danych identyfikujących nas jako kredytobiorcę (dane osobowe, adres) i posiadany kredyt (numer umowy, data zawarcia) należy określić na czym miałaby polegać zmiana warunków spłaty (np. wydłużenie okresu, udzielenie wakacji kredytowych).

 

Najważniejsze jest określenie powodów złożenia wniosku o restrukturyzację (wskazane jest dołączenie dokumentów potwierdzających opisywane okoliczności, np. zaświadczeń lekarskich) oraz podanie orientacyjnego terminu ich ustania. Tak przygotowane pismo należy opatrzyć datą, miejscem jego sporządzenia oraz własnoręcznym podpisem.

 

Ile kosztuje restrukturyzacja kredytu gotówkowego?

Jak wspomnieliśmy, banki na ogół życzliwie patrzą na wnioski restrukturyzacyjne, ale nie robią tego bezinteresownie. Po pierwsze, pobierają opłatę za przygotowanie aneksu do umowy kredytowej i nowego harmonogramu spłaty. 

 

Po drugie, otrzymają od kredytobiorcy więcej pieniędzy, gdyż wydłużenie okresu kredytowania wiąże się ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu, głównie ze względu na dłuższy czas naliczania odsetek.

 

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego – przydatne koło ratunkowe

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego to przydatne rozwiązanie ratunkowe w sytuacjach kryzysowych. Kredytobiorca musi podać rzetelne uzasadnienie, by bank zgodził się na zmianę zasad spłaty zobowiązania. Najlepiej jest samemu wyjść z inicjatywą, by pokazać, że podchodzimy do swoich spraw finansowych z pełną odpowiedzialnością. Co prawda poniesiemy dodatkowe koszty, ale unikniemy stresów związanych z działaniami windykacyjnymi wierzyciela, gdy przestaniemy regulować raty.

 

Nie do przecenienia jest fakt, że zawierając porozumienie z kredytodawcą nie zostaniemy wpisani do rejestru dłużników, a w rejestrach Biura Informacji Kredytowej (BIK) nie pojawią się negatywne wpisy na temat historii naszego zadłużenia.