Faktoring – co to jest, ile kosztuje, kiedy i komu się to opłaca?

25 listopada 2019

Faktoring od lat dostępny jest dla polskich przedsiębiorców i z każdym rokiem zdobywa coraz większą popularność. Sprawdziliśmy na czym polega ta usługa i czy faktycznie jest sposobem na poprawę płynności finansowej firmy. 

 

Banki i firmy oferujące usługi finansowe prześcigają się w oferowaniu rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystać mogą m.in. z kredytów obrotowych, w rachunku bieżącym, inwestycyjnych, leasingu czy faktoringu. Część z tych rozwiązań służy poprawie płynności finansowej firmy, gdyż zatory płatnicze mogą prowadzić do bardzo bolesnych konsekwencji z likwidacją biznesu włącznie. Przedsiębiorcy oczekujący przyspieszenia wpływu środków finansowych tytułem wystawionych faktur powinni zainteresować się usługą faktoringu.

 

Czym jest faktoring? 

Mechanizm opisujący tę usługę nie jest szczególnie skomplikowany. W uproszczeniu polega na tym, że bank lub inna instytucja finansowa (faktor) wykupuje od przedsiębiorstwa (faktoranta) fakturę za wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i usług. Jest jednak warunek – wierzytelności te nie mogą być przeterminowane. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo otrzymuje środki finansowe już w dniu wystawienia faktury, natomiast pieniądze od kontrahenta zasilą rachunek faktora zgodnie z przyjętym terminem płatności. 

 

Faktoring niejedno ma imię

Zasada działania faktoringu jest już znana. Warto także wiedzieć, że występuje kilka rodzajów tej usługi. Najbardziej popularny podział wskazuje na faktoring pełny i niepełny. Wariant pierwszy, zwany też faktoringiem właściwym lub bez regresu, jest najbardziej popularny, gdyż daje faktorantowi gwarancję, że nie będzie musiał zwracać faktorowi pieniędzy w obliczu niewypłacalności kontrahenta. Przedsiębiorca wystawiający fakturę dostaje od banku lub firmy faktoringowej środki finansowe pomniejszone o stosowną prowizję i pozbywa się ryzyka związanego z brakiem płatności za fakturę. Pozostałe rodzaje faktoringu to:

  • faktoring niepełny (z regresem) – charakteryzuje się tym, że faktor przejmuje wierzytelności wynikające z faktury faktoranta jednak nie bierze na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Jeśli ten okaże się niesolidny to bank lub firma faktoringowa zgłoszą się po środki finansowe do przedsiębiorcy.
  • faktoring odwrócony – bank lub firma faktoringowa spłaca zobowiązania przedsiębiorcy wobec dostawcy. Ma to miejsce w przed terminem lub najpóźniej w dniu wymagalności wierzytelności wynikającej z faktury.
  • faktoring mieszany – łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego. W rezultacie to na faktorze spoczywa ryzyko niewypłacalności kontrahenta, jednak jest ono ograniczone do ustalonej kwoty.

 

W jakich sytuacjach skorzystać z faktoringu?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zwrócić uwagę na usługi faktoringowe w poniższych przypadkach:

  • Zapotrzebowania na dodatkowe finansowanie, które pozwoli zwiększyć skalę prowadzonej działalności.
  • Zmagania się z pojawiającymi się zatorami płatniczymi utrudniającymi poprawne funkcjonowanie firmy.
  • Stosowania przez kontrahentów dłuższych terminów płatności, co negatwynie odbiłby się na płynności finansowej przedsiębiorstwa.

 

Jakie są koszty faktoringu?

Skorzystanie z faktoringu, podobnie jak z innych usług finansowych dostępnych na rynku, jest płatne. Na potencjalne obciążenia związane z tą usługą składają się:

  • Opłata wstępna – naliczana jednorazowo za każdy rok obowiązywania limitu faktoringowego. W zależności od firmy faktoringowej wynosi od 0% do 3%. Wysokość opłaty często skorelowana jest z wysokością limitu – im większy, tym niższe obciążenie dla przedsiębiorcy.
  • Prowizja operacyjna – naliczana od każdej faktury nabywanej przez faktora. Jej wysokość mieści się w przedziale od 0,10% do 0,50%.
  • Odsetki z tytułu finansowania – składają się z marży faktora wynoszącej najczęściej od 0,50% do 3,00% powiększonej o stawkę referencyjną np. WIBOR lub stopa redyskontowa. Koszt ten wynika z ryzyka związanego z określoną transakcją