Kredyt indeksowany a denominowany – jakie są różnice?

22 września 2021

Pojęcie kredytów indeksowanych i denominowanych nie jest już tak powszechne, jak jeszcze 10-15 lat temu, gdy ich niższe oprocentowanie w stosunku do kredytów w złotówkach zachęcało Polaków do podpisywanie umów z bankami. Na przykładzie kredytów frankowych mogliśmy się przekonać o tym, jak niewiedza w zakresie pojęć finansowych może diametralnie zmienić nasze życie – w tym przypadku w większości na gorsze. Czym są więc oba kredyty? Czy kredyt indeksowany a denominowany to te same pojęcia?

Kredyt indeksowany a denominowany – różnice

Wiele osób używa obu pojęć zamiennie. I choć każdy z nich dotyczy kredytów walutowych, różnią się między sobą pod wieloma aspektami. Podstawowe różnice dotyczą:

  • waluty kwoty udzielanego kredyty,

  • podstawy prawnej,

  • zakresu możliwych do dochodzenia roszczeń.

Kredyt denominowany a indeksowany – waluta kwoty kredytu

Różnice w postaci waluty w przypadku obu kredytów zaobserwujemy na trzech etapach: w momencie ustalania wartości zobowiązania, wypłaty kwoty kredytu oraz jego spłaty.

Zaciągając kredyt indeksowany, pożyczoną kwotę otrzymujemy w złotówkach. Także wartość zobowiązania określana jest tej walucie (PLN). Jednak spłata zobowiązania dotyczy obcej waluty.

Z kolei w przypadku kredytu denominowanego jego wartość wyrażana jest w obcej walucie. W momencie wypłaty sumy kredytu wartość ta przeliczana jest na złotówki na podstawie kursu obowiązującego w dniu wypłaty. W większości banków spłata kredytu denominowanego następuje w złotówkach.

Kredyt denominowany a indeksowany – ryzyko walutowe

Niezależnie od tego, na który rodzaj kredytu zdecydujemy się ostatecznie, musimy liczyć się z ryzykiem walutowym. Obserwując zmienne wartości kursów walut ciężko ocenić w momencie podpisywania umowy z bankiem, jaka będzie ostateczna suma spłaty. Dotyczy to w szczególności kredytu indeksowanego, w przypadku którego kwota spłaty określana jest w obcej walucie. W praktyce oznacza to, że zaciągając kredyt indeksowany, ostatecznie spłacimy taką samą, mniejszą lub większą kwotę. W momencie zawierania umowy ciężko przewidzieć, który z tych scenariuszy się sprawdzi.

W przypadku kredytu denominowanego ryzyko walutowe dotyczy w szczególności kwoty, która zostanie nam wypłacona. Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu w obcej walucie i wypłacie kwoty po przeliczeniu w złotówkach, musimy liczyć się z tym, że kurs waluty może być znacznie niższy, niż zakładaliśmy.

Kredyt indeksowany a denominowany – dochodzenie roszczeń

W przypadku zaciągnięcia kredytu denominowanego kredytobiorca może żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy w momencie, gdy okaże się, że zawarta z bankiem umowa zawiera niedozwolone klauzule. Zobowiązany jest jednak do jednorazowego zwrotu pożyczonego kapitału bez odsetek.

Z kolei w przypadku kredytu indeksowanego mamy do czynienia z klauzulą indeksacyjną, która w niektórych przypadkach może zostać uznana przez sąd za niedozwoloną, ze względu na nieskuteczność. Decyzja sądu nie oznacza jednak rozwiązania umowy. Zostaje z niej usunięta jedynie część zawierająca niedozwoloną klauzulę.