Kredyt na nowo otwartą działalność – czy nowa firma może dostać kredyt w banku?

6 grudnia 2019

Większość firm na początku swojej drogi zmaga się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitał. W tej sytuacji rozwiązaniem może być finansowanie ze strony banku.  Zapraszamy na szybki przegląd kredytów dla nowo otwartych przedsiębiorstw. 

 

Sprzyjające warunki ekonomiczne oraz możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci funduszy unijnych sprawiają, że Polacy coraz chętniej zakładają własną działalność gospodarczą. Nowo otwarte firmy działają głównie w oparciu o fundusze własne, czasami powiększone o unijne wsparcie, jednak z biegiem czasu może pojawić się potrzeba zwiększenia skali działalności. Pociąga to za sobą konieczność pozyskania dodatkowych kapitałów. Wyjściem z sytuacji może być zaciągnięcie kredytu dopasowanego do bieżących potrzeb firmy. Sprawdziliśmy, na jakie wsparcie ze strony banku mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy.

 

Kredyt w rachunku bieżącym – szybkie pogotowie kasowe

Kredyt w rachunku bieżącym jest rozwiązaniem przypominającym debet w koncie osobistym, z którego korzystają klienci indywidualni banków. Firmy otrzymują jednak większe limity pozwalające na poprawę bieżącej płynności finansowej np. w obliczu zatorów płatniczych. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym ustalana jest podczas analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to pozwala na wielokrotne korzystanie ze środków finansowych w ramach przyznanego limitu.

 

Podobnie jak w debecie pieniądze przedsiębiorstwa zaksięgowane są na tym samym koncie co kredyt, który zwiększa pulę dostępnych od ręki środków. W przypadku kiedy limit jest wykorzystywany, wpływy na rachunek w pierwszej kolejności spłacają zadłużenie. Bank nie weryfikuje na jaki cel przeznaczone zostaną środki pochodzące z kredytu. Limit przyznawany jest najczęściej na okres 12 miesięcy. Zazwyczaj można go przedłużyć, jednak często należy poddać się ponownej weryfikacji zdolności kredytowej.

 

Kredyt obrotowy – wsparcie bieżącej działalności firmy

Rozwiązanie to, podobnie jak kredyt w rachunku bieżącym, służy wsparciu bieżącej działalności firmy i poprawie płynności finansowej. Kredyt obrotowy może być wykorzystany w celu finansowania zakupu towarów i materiałów, kosztów zatrudnienia czy wydatków administracyjnych. O warunkach, tj. okres finansowania czy wysokość zobowiązania, decyduje analiza zdolności kredytowej, a także możliwość przedstawienia przez kredytobiorcę dodatkowych zabezpieczeń. Kredyt obrotowy może przyjmować także formę linii kredytowej, zapewniającej elastyczny dostęp do dodatkowego kapitału. Należy przy tym pamiętać, że wpływy na konto nie spłacają automatycznie linii kredytowej, gdyż jest ona prowadzona na odrębnym rachunku.

 

Kredyt inwestycyjny – rozbudowa i modernizacja majątku 

Kredyt inwestycyjny, w odróżnieniu od opisywanych powyżej rozwiązań, służy rozbudowie, modernizacji i odtworzeniu majątku firmy. Z jednej strony mogą to być aktywa trwałe, jak maszyny i urządzenia, samochody czy budynki. Z drugiej strony to wartości niematerialne, jak np. programy komputerowe i licencje. Z uwagi na fakt, że zazwyczaj są to zobowiązania wysokokwotowe o długim terminie spłaty, banki niechętnie udzielają ich nowo powstałym przedsiębiorstwom. Nie jest to jednak niemożliwe i po przedstawieniu odpowiednich zabezpieczeń raczkujący przedsiębiorca może skorzystać z tej formy finansowania.

 

Lista wymaganych dokumentów  

Udzielanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorcy nieodłącznie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez bank analizy zdolności kredytowej i wiarygodności wnioskodawcy. W tym celu niezbędne jest przedłożenie listy stosownych dokumentów. Najczęściej banki wymagają:

 • dokumentów rejestrowych prowadzonej działalności gospodarczej,
 • deklaracji podatkowej za ostatnie 12 miesięcy,
 • wyciągu z konta firmowego za wskazany okres,
 • ewidencji środków trwałych,
 • biznesplanu (w przypadku kredytów inwestycyjnych)
 • dokumentów opisujących potencjalne zabezpieczenia.

 

Dodatkowe zabezpieczenia to łatwiejszy dostęp do finansowania

Nowo otwarte przedsiębiorstwa rzadko mogą pochwalić się wynikami pozwalającymi zaciągać wysokokwotowy kredyt, ale niewykluczone, że posiadają wartościowe z punktu widzenia banku zabezpieczenia. To często jedyna przepustka do szybkiego zwiększenia skali działalności. Do najbardziej popularnych zabezpieczeń zaliczamy:

 • hipotekę na nieruchomości,
 • zastaw na środkach trwałych przedsiębiorstwa,
 • poręczenie podmiotu posiadającego zdolność kredytową,
 • cesja wierzytelności,
 • weksel in blanco z deklaracją wekslową.