Kredyt studencki – co to jest i jak go otrzymać?

10 października 2018

Kredyt studencki jest najkorzystniej oprocentowanym zobowiązaniem udzielanym przez banki osobom podejmującym naukę na uczelni wyższej. Sprawdziliśmy zatem, jaka jest skala oferowanego wsparcia oraz jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać finansowanie.

 

Dla wielu osób kredyt studencki może być bardzo poważnym wsparciem w trakcie pobierania nauki. Rozwiązanie to mocno wyróżnia się na tle innych, dostępnych na rynku propozycji. Niezaprzeczalnymi zaletami kredytu studenckiego są bardzo niskie oprocentowanie oraz odroczenie terminu spłaty, który sięga dwóch lat od momentu zakończenia nauki. Zobaczmy zatem, na co mogą liczyć potencjalni kredytobiorcy w roku akademickim 2018/2019.

Kredyt studencki – dla kogo?

Rozwiązanie to adresowane jest do studentów, doktorantów oraz osób ubiegających się o przyjęcie na uczelnię wyższą (należy udokumentować udział w procesie rekrutacyjnym). Nie ma znaczenia tutaj tryb pobierania nauki. Akceptowane są studia dzienne, wieczorowe i zaoczne. Wsparcie może zostać udzielone zarówno studentom uczelni publicznych, jak i prywatnych. Pozostałe warunki, jakie należy spełnić ubiegając się o kredyt, to:

 • rozpoczęcie studiów przed 25. rokiem życia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 2 500 zł netto,
 • przedstawienie poręczyciela kredytu – jeśli proponowane zabezpieczenia zostaną ocenione przez bank jako niewystarczające.

Kto może poręczyć kredyt studencki?

W przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń jedynym sposobem na zaciągnięcie kredytu studenckiego jest przedstawienie osoby trzeciej, gotowej na przyjęcie spłaty zobowiązania w kryzysowej sytuacji pierwotnego dłużnika. Naturalnie pierwszy wybór poręczyciela pada na członków najbliższej rodziny, jednak nie musi być to wcale osoba spokrewniona w kredytobiorcą. W określonych przypadkach kredyt studencki może zostać poręczony przez:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego:
  • do 100% dla studentów pozbawionych opieki rodzicielskiej,
  • do 100% dla studentów u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500  zł,
  • do 90% dla studentów u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000  zł.
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
  • 80% – 100% dla studentów zamieszkujących lub pochodzących z obszarów wiejskich – w zależności od dochodu na osobę w rodzinie,
  • 100% dla studentów zamieszkujących lub pochodzących z obszarów wiejskich w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nie przekraczającego 1000 zł.

Jaka jest kwota wsparcia oraz oprocentowanie kredytu studenckiego?

Kredyt studencki wypłacany jest przez cały okres studiów. Maksymalny okres finansowania dla studiów pierwszego i drugiego stopnia wynosi 6 lat. Dla studiów doktoranckich to 4 lata. Należy przy tym pamiętać, że pod uwagę brany jest tryb akademicki i środki z kredytu zasilają konto studenta przez 10 miesięcy w roku – od września do czerwca. Oprocentowanie ustalone zostało na poziomie 0,875%, co odzwierciedla połowę stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. W zależności od potrzeb kredytobiorca wnioskować może o wsparcie w wysokości:

 • 400 zł – rata obniżona,
 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł lub 1000 zł – rata podwyższona.

Jeśli w okresie spłaty kredytu sytuacja studenta ulegnie zmianie, może on zawnioskować o zmianę  wysokości miesięcznej transzy. Należy przy tym pamiętać, że bank wstrzyma wypłatę kredytu w sytuacji, kiedy kredytobiorca zostanie skreślony z listy studentów lub dobrowolnie zrezygnuje z dalszej nauki.

Kredyt studencki – jakich dokumentów wymaga bank?

W celu zaciągnięcia kredytu studenckiego wymagane jest złożenie w odpowiednim banku wniosku (dostępny na stronie internetowej lub w placówce kredytodawcy) wraz z listą dokumentów uzupełniających. Uwaga – można to zrobić najpóźniej do 20 października 2018 roku. Do wniosku należy załączyć:

 • zaświadczenie potwierdzające status studenta lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji,
 • oświadczenie o liczbie członków rodziny studenta,
 • dokument, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, niezbędny do ustalenia wysokości dochodu na członka rodziny,
 • dokumenty związane z potencjalnym zabezpieczeniem kredytu.

Które banki oferują kredyt studencki?

Kredyt studencki nie jest rozwiązaniem powszechnie dostępnym. Oferują go aktualnie tylko cztery banki:

 • PKO Bank Polski,
 • Bank Pekao,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości + banki zrzeszone,
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa + banki zrzeszone.

Każda w powyższych instytucji finansowych oceniając sytuację finansowo-ekonomiczną wnioskodawcy kieruje się własną polityką oceny ryzyka. Oznacza to, że odmowa udzielenia finansowania, w jednym z wymienionych banków, nie zamyka drogi do otrzymania kredytu. W takiej sytuacji wniosek można ponownie złożyć w innej instytucji.

Spłata kredytu studenckiego  

Warunki spłaty kredytu studenckiego, to zaraz po bardzo niskim oprocentowaniu, cecha wyróżniająca to rozwiązanie na tle standardowych kredytów oferowanych przez banki. Po pierwsze, okres spłaty długu jest dwa razy dłuższy niż okres finansowania. W zależności od wysokości wsparcia część kapitałowa raty wynosi od 200 zł do 500 zł. Oczywiście bank doliczy także należne mu odsetki.

Po drugie, spłata kredytu studenckiego zaczyna się po dwóch latach od zakończenia studiów. Naturalnie w tym okresie nie są naliczane żadne odsetki. Najlepsi studenci liczyć mogą na umorzenie od 20% do 50% długu. W sytuacji, kiedy kredytobiorca znajdzie się w ciężkiej sytuacji życiowej, bez żadnych perspektyw na spłatę zobowiązania, może zostać ono umorzone w całości.